Výtvarný odbor

Výtvarníci pracujú v troch výtvarných ateliéroch.

vo1

Výtvarný ateliér je pre žiakov miestom, kde môžu tvoriť a realizovať svoje vlastné nápady, farebne stvárniť svoje videnie sveta a vytvárať svoj vlastný rukopis.

V ateliéri sa tiež oboznamujú s estetikou výtvarného prejavu a pestrou škálou výtvarných techník. K tradičným disciplínam – kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti, pribudla počítačová grafika, video a animácia.

 

????????????????????????????????????

 

Žiaci sa môžu inšpirovať aj ľudovou tvorbou, k dispozícii majú vypaľovaciu pec a hrnčiarsky kruh. Venujú sa práci s textilom, tvorbe šperkov, výtvarných objektov, inštalácií a akcií. Rozvíja sa ich tvorivosť, výtvarné zručnosti a kreatívne myslenie.

Naši pedagógovia so žiakmi navštevujú galérie, výtvarné akcie a vzdelávajú ich v dejinách umenia. Sú otvorení aj súčasným umeleckým tendenciám s využitím projektového vyučovania. Pripravujú študentov na prijímacie skúšky na stredné aj vysoké školy.

Štúdium na našej ZUŠ sa člení na dve časti základného štúdia – na prvú časť I. stupňa umeleckého vzdelávania, primárny stupeň ISCED 1B v rozsahu 4 ročného štúdia, ktorej predchádza prípravné štúdium v rozsahu 1 až 2 rokov a ďalej pokračuje druhou časťou, sekundárnym stupňom umeleckého vzdelávania ISCED 2B, ktorá je zavŕšením celého I. stupňa základného štúdia. Štúdium na prvom stupni základného štúdia má najviac deväť ročníkov.

Na štúdium prvého stupňa nadväzuje druhý stupeň základného štúdia a má najviac štyri ročníky. Je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých zručností a návykov umožňujúcu ich ďalší úspešný rozvoj.

Štúdium pre dospelých záujemcov o výtvarnú tvorbu vytvára možnosti zamerané predovšetkým na vlastnú tvorbu tak aby spĺňalo úroveň jednotlivca podľa jeho záujmu, ambícií a spôsobilosti.

Predmety, ktoré sa u nás vo výtvarnom odbore vyučujú: kresba, maľba, grafika, modelovanie, počítačová grafika, výroba šperku, práca s objektmi, inštalácie, performance, video.

Ak máte otázky, či sa chcete prihlásiť k štúdiu, napíšte nám!

captcha