Tanečný odbor

 

V Tanečnom odbore vyučujeme:
– V Prípravnom štúdiu — Tanečná príprava a Hudobno-pohybová príprava.
– V priebehu štúdia sa nim postupne pridávajú ďalšie predmety – Klasický tanec, Ľudový tanec, Kreatívny tanec, Džezový tanec, Tance iných národov, Dejiny tanca a voliteľný predmet Zumba vo vyšších stupňoch.

Tanec vo všeobecnosti dnes patrí k najatraktívnejším spôsobom využitia voľného času detí,

10930857_384202238425489_4501260721941588385_n

Štúdium tanca je rozdelené do štyroch častí. Prípravné štúdium trvá jeden až dva roky a je určené deťom od 4-och do 7-ich rokov. Časová dotácia sú 2 hodiny týždenne. Táto časť žiaka pripravuje na zvládnutie základných motívov tanca, dôraz sa kladie na osvojenie rytmu
a telesnú dispozíciu potrebnú na dokonalé prevedenie tanca vo vyšších ročníkoch.

10402475_431349643710748_1331131555139328926_n

Prvý stupeň trvá osem rokov a delí sa na primárnu a sekundárnu časť. V tejto časti sa do učebných osnov postupne dostávajú gymnastické cvičenia zamerané na pružnosť
a koordináciu tela, ľudové hry a tance, ktoré majú prispieť k prehĺbeniu poznatkov o vlastnej kultúre, etnologickej histórii a tradíciách a základné princípy klasického a kreatívneho tanca. Ako voliteľný predmet sa vyučuje zumba, ktorá vychádza z princípov latinsko-amerických tancov. V sekundárnej časti sa vyučuje aj džezový a muzikálový tanec vychádzajúci z princípov moderného tanca. Dôraz sa kladie na dokonale prevedené motívy, estetickosť a ladnosť pohybov, mimiku a gestá prislúchajúce k precíteniu hudby, ako aj na suverenitu na javisku počas verejných vystúpení.

Druhý stupeň v trvaní štyroch rokov je zameraný na výučbu dokonalej techniky prevedených pohybov. Na hodinách klasického tanca sa viac tancuje na špičkách, čím sa zdokonaľuje rozsah a estetika pohybov. Výučba džezového tanca sa zameriava na rýchlejšie a komplikovanejšie pohyby. Absolvent tohto stupňa je schopný kolektívneho, ale aj individuálneho vystupovania na verejnosti a dokáže sám vytvoriť tanečnú choreografiu skladajúcu sa z naučených, ale aj vlastných prvkov a motívov.

Na druhý stupeň nadväzuje Štúdium pre dospelých, ktoré trvá štyri roky. Je určené absolventom druhého stupňa, ktorí majú záujem o zdokonalenie tanečnej techniky, ale aj
o znalosti potrebné pre tvorbu choreografií a ucelených tanečných programov.

Ak máte otázky, či sa chcete prihlásiť k štúdiu, napíšte nám!

captcha