Štatút

Organizačný poriadok

Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou

NITRIANSKA LUTNA

Základné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Organizátor: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, 949 01 Nitra

Odborný garant: EMCY Slovakia

Čl.1

Charakteristika, poslanie a riadenie súťaže

 • Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou Nitrianska lutna je určená žiakom všetkých typov základných umeleckých škôl.
 • Organizuje sa s nasledujúcimi cieľmi:
 • a) vyhľadávať a zviditeľniť talentovaných žiakov základných umeleckých škôl,
 • b) rozvíjať umelecké aktivity mladej generácie na základe individuálnej a systematickej práce s talentovanými žiakmi a študentmi,
 • c) motivovať pedagógov a ich žiakov a študentov k výberu a naštudovaniu diel slovanských hudobných skladateľov,
 • d) dostať staršiu i novšiu hudobnú tvorbu týchto autorov do živých produkcií a pripomínať tak tradície a symbol slovanstva, ktoré Nitre patria,
 • e) vytvárať podmienky žiakom a študentom pre ich ďalšiu úspešnú reprezentáciu na medzinárodných fórach.

Čl.2

Štruktúra súťaže

 • Súťaž sa uskutočňuje každoročne pre jednu zo štyroch stanovených nástrojových skupín:
 1. a) klavír, akordeón, organ,
 2. b) drevené a plechové dychové nástroje, spev,
 3. c) komorné zoskupenia,
 4. d) sláčikové nástroje, gitara.
 • Súťaž je jednokolová. Súťažiaci povinne interpretujú skladbu slovanského autora a skladby podľa vlastného výberu charakterovo alebo štýlovo odlišné do určeného časového limitu. V sólovej hre na sláčikové nástroje, gitare, klavíri a akordeóne sa vyžaduje hra naspamäť. V hre na organe je povinná interpretácia skladby od Johanna Sebastiana Bacha a skladby slovanského autora. Súťažné výkony hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže. Porota je zostavená z popredných osobností hudobného umenia a  pedagógov vysokých škôl, konzervatórií a základných umeleckých škôl.

1. Nástrojová skupina: klavír, akordeón, organ.

 Hra na klavíri

 1. kategória do 9 rokov           do 4 minút
 2. kategória do 11 rokov        do 6 minút
 3. kategória do 13 rokov        do 8 minút
 4. kategória do 15 rokov        do 10 minút
 5. kategória do 18 rokov        do 13 minút
 6. kategória nad 18 rokov     do 15 minút

Hra na akordeóne

 1. kategória do 9 rokov           do 4 minút
 2. kategória do 11 rokov        do 6 minút
 3. kategória do 13 rokov        do 8 minút
 4. kategória do 15 rokov        do 10 minút
 5. kategória do 18 rokov        do 13 minút
 6. kategória nad 18 rokov     do 15 minút

Hra na organe

 1. kategória do 18 rokov         do 10 minút
 2. kategória nad 18 rokov      do 13 minút

2. Nástrojová skupina: drevené a plechové dychové nástroje, spev.

Hra na drevených dychových nástrojov

 1. kategória do 13 rokov           do 6 minút
 2. kategória do 15 rokov           do 8 minút
 3. kategória do 18 rokov           do 10 minút
 4. kategória nad 18 rokov        do 12 minút

 Hra na plechových dychových nástrojov

 1. kategória do 12 rokov             do 4 minút
 2. kategória do 14 rokov             do 5 minút
 3. kategória do 16 rokov             do 6 minút
 4. kategória do 18 rokov             do 6 minút
 5. kategória nad 18 rokov          do 10 minút

 Hra na zobcovej flaute

 1. kategória do 9 rokov                do 4 minút
 2. kategória do 11 rokov             do 5 minút
 3. kategória do 13 rokov             do 7 minút
 4. kategória do 15 rokov             do 8 minút
 5. kategória nad 16 rokov          do 10 minút

 Spev

 1. kategória do 9 rokov                bez minutáže
 2. kategória do 11 rokov             bez minutáže
 3. kategória do 14 rokov             bez minutáže
 4. kategória do 16 rokov             bez minutáže
 5. kategória do 18  rokov            bez minutáže 

3. Nástrojová skupina: komorné zoskupenia.

Komorné zoskupenia

 1. kategória do 10 rokov                   do 5 minút
 2. kategória do 12 rokov                   do 7 minút
 3. kategória  do 15 rokov                  do 10 minút
 4. kategória nad 15 rokov                 do 15 minút

 4. Nástrojová skupina: sláčikové nástroje, gitara.

Hra na sláčikových nástrojoch

 1. kategória do 8 rokov                     do 6 minút
 2. kategória do 10 rokov                  do 8 minút
 3. kategória  do 13 rokov                 do 10 minút
 4. kategória do 15 rokov                  do 13 minút
 5. kategória nad 15 rokov               do 13 minút

 Hra na gitare

 1. kategória do 11 rokov                  do 4 minút
 2. kategória do 13 rokov                  do 6 minút
 3. kategória  do 15 rokov                 do 8 minút
 1. kategória nad 15 rokov               do 10 minút 

Čl.3

Organizácia súťaže

 • Súťaž sa organizuje každoročne ako celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou.
 • Bude prebiehať v priestoroch ZUŠ Jozefa Rosinského, Vajanského 1, 949 01 Nitra, v polovici mája.
 • Zúčastnia sa jej žiaci základných umeleckých škôl zo Slovenska a zo zahraničia, ktorí spĺňajú podmienky stanovené organizačným poriadkom.
 • Celkový priebeh a program sa uvádza v propozíciách súťaže.
 • Prihlášky sa posielajú elektronicky na e-mailovú adresu zusnitra@zusnitra.sk.
 • Pri zaslaní elektronickej prihlášky usporiadateľ berie do úvahy uvedený dátum odoslania.

Čl.4

Riadenie súťaže

 • Súťaž riadi organizačný tím Nitrianska lutna v súlade s organizačným poriadkom.
 • Organizačný tím pracuje podľa organizačného poriadku. Jeho činnosť riadi riaditeľ školy.
 • Organizačný tím zodpovedá za organizáciu a bezproblémový priebeh súťaže.
 • Organizátori prizývajú k spolupráci pri organizácii a priebehu súťaže pedagógov ZUŠ Jozefa Rosinského.
 • Riaditeľ školy menuje predsedu odbornej poroty a ďalších jej členov a zodpovedá za odborné a organizačné riadenie súťaže.
 • Organizačný tím písomne zhodnotí priebeh súťaže. Hodnotiaca správa bude archivovaná.

Čl.5

Priebeh súťaže

 • Súťaž prebieha podľa programu uvedeného v súťažných pokynoch.
 • Bližšie informácie zasiela usporiadateľ všetkým účastníkom, ktorí splnia podmienky prihlásenia sa do súťaže.

Čl.6

Spôsob vyhodnotenia súťaže

 • Umeleckú a odbornú interpretačnú úroveň hodnotí odborná porota zložená z predsedu

a členov.

 • Počet členov odbornej poroty je vždy nepárny.
 • Odborná porota má právo udeliť 1. – 3. cenu v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny (cena EMCY, cena za interpretáciu skladby slovanského autora, cena najmladšiemu účastníkovi, udelenie titulu LAUREÁT). Odborná porota má tiež právo niektorú z cien neudeliť. Ceny budú víťazom jednotlivých kategórií odovzdané po skončení súťaže.
 • Pri udeľovaní cien musí odborná porota dodržiavať štandardy kvality EMCY Slovakia.

Čl.7

Práva a povinnosti súťažiacich

 • Práva a povinnosti súťažiacich sú zahrnuté v súťažných pokynoch súťaže.
 • Pri prijímaní prihlášok berie usporiadateľ do úvahy termín odoslania prihlášky.
 • Súťažiaci sú povinní zaplatiť účastnícky poplatok do termínu uvedenom v súťažných pokynoch súťaže Nitrianska lutna.

Čl.8

Bezpečnosť a ochrana zdravia

 • Za bezpečnosť a ochranu zdravia súťažiacich na súťaži zodpovedá pedagóg poverený pedagogickým dozorom.
 • Za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov počas súťaže zodpovedajú organizácie, v priestoroch ktorých sa koná súťaž.

Čl.9

Finančné zabezpečenie súťaže

 • Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou Nitrianska Lutna je financovaná z:
 1. účastníckych poplatkov,
 2. príspevkov sponzorov,
 3. projektov,
 4. finančnej podpory Mesta Nitry, NSK a OZ Rosinček pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre.