Štatút

Nitrianska lutna je celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž. Na Slovensku je ojedinelá jednak svojou tradíciou, zakladateľom z radu profesionálnych umelcov a tiež cyklickým zameraním na štyri nástrojové skupiny: 1. sláčikové nástroje, gitara; 2. klavír, akordeón, organ 3. drevené a plechové dychové nástroje, spev; 4. komorné zoskupenia. Jej špecifikom je podporiť interpretáciu skladieb slovanských autorov so zámerom ďalej rozvíjať tradície slovanstva, s ktorými je mesto Nitra späté.

Celoslovenská súťaž Nitrianska lutna nadväzuje na tradíciu súťaže s rovnomenným názvom, ktorú koncom sedemdesiatych rokov inicioval hudobný skladateľ Bartolomej Urbanec. Vtedajšia ľudová škola umenia organizovala uvedenú súťaž s regionálnou pôsobnosťou v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu v Nitre. Jej pôsobenie po viac ako desaťročnom odmlčaní oživila Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre v máji 2001.

V rokoch 2001–2008 sa zrealizovali dva kompletné cykly súťaže. Počet súťažiacich na Nitrianskej lutne v posledných dvoch rokoch stúpol dvojnásobne. Spolu s ním sa rozširovala aj pôsobnosť súťaže, na jej 8. ročníku (r. 2008) sa jej zúčastnili súťažiaci z Nitrianskeho, Trnavského, Bratislavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Zvyšujúci sa záujem detí a pedagógov ZUŠ spätne ovplyvňovali aj kvalitu súťaže.

V rokoch 2009-2013 bola súťaž súčasťou projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja v oblasti podpora talentovanej mládeže.V tom čase sa podarilo ZUŠ Jozefa Rosinského rozšíriť pôvodnú koncepciu regionálnej súťaže Nitrianska lutna na celoslovenskú s medzinárodnou účasťou s cieľom podnietiť umelecké aktivity v súťažnej konfrontácii.

V roku 2010 je NITRIANSKA LUTNA začlenená medzi súťaže EMCY (European Union of Music Competitions for Youth
– Medzinárodná únia hudobných súťaží pre mladých).