Spevácke oddelenie

Návrat na stránku Hudobný odbor

V speváckom oddelení prebieha vyučovanie:

v  KLASICKOM,  MUZIKÁLOVOM,  POPULÁRNOM,  KOMORNOM  a ZBOROVOM  SPEVE

foto spevácke odd.

Pedagógovia  speváckeho oddelenia:

Mgr. Martina Čavčíková – vedúca predmetovej komisie, spev,

hlasová výchova

Ján Konárek, DiS. art. – spev, hlasová výchova

Erika Lacová, DiS. art. –  spev, hlasová výchova

Mgr. Martina Zaťková – spev, hlasová výchova

Mgr. Danica Matuščínová – spev, hlasová výchova

Mgr. Gabriela Šimková – spev, hlasová výchova,

Mgr. MIchaela Horvátová – spev, hlasová výchova

Mgr. art. Mária Viktória Žulkovská – spev, hlasová výchova

Mgr. Soňa Kissová –  hlasová výchova, zborový spev

Výuka predmetu spev a hlasová výchova sa opiera o dokument Štátny vzdelávací program. Predmet spev, hlasová výchova má žiaka viesť k postupnému rozvoju základných speváckych návykov ako postoj, dýchanie, nasadenie tónu, rezonancia, výslovnosť a artikulácia, ktoré umožnia predniesť skladby s patričným umeleckým prejavom a vkusom. Spev je základným fyziologickým prejavom. Prepojením hlasu, reči a intenzívneho speváckeho zážitku dochádza počas výučby  spevu k vedomej kultivácii speváckeho prejavu žiaka. Kultivovaný hlasový prejav nachádza uplatnenie v skladbách vokálnej hudby. Skvalitnenie a umocnenie speváckych návykov zabezpečuje individuálny prístup ku žiakovi.

Základným cieľom nášho oddelenia je vytvoriť pozitívny vzťah žiakov k spevu a k umeniu ako takému.

Žiaci speváckeho oddelenia sa pravidelne zúčastňujú na rozličných speváckych súťažiach, z ktorých si prinášajú umiestnenia na popredných priečkach.

Súťaže:

Stančekova Prievidza, Nitrianska lutna, Medzinárodná spevácka súťaž Iuventus canti Vráble, Dni Miloša Ruppeldta Bratislava, Bojnická perla, Popové hlasy, Kremnické laso, Jesienka a iné.

Žiakov pripravujeme aj na ďalšie štúdium na umeleckých školách akými sú konzervatóriá a vysoké školy hudobného zamerania. Naši žiaci sa zúčastňujú na  všetkých školských a mimoškolských podujatiach organizovaných školou prípadne triednym učiteľom.

Vyučujeme : klasický spev

muzikálový spev

popový spev

zborový spev

DSZ DÚHA

V roku 2001 bol na našej škole založený spevácky zbor Dúha. Zakladateľkou a dirigentkou zboru bola od roku 2001 – 2017 Mgr. Mária Mišunová. Pod jej vedením sa zbor zúčastnil súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva. Na krajských súťažiach bol zbor oceňovaný zlatým pásmom s postupom na celoslovenskú súťaž, odkiaľ pravidelne prinášal zlaté pásmo. Získal aj cenu hudobného fondu, pochvalu poroty za hlasovú kultúru. DSZ Dúha sa zúčastňuje rôznych školských aj mimoškolských podujatí, festivalov aj v zahraničí a účinkoval vo vysielaní Slovenského rozhlasu. Od školského roku 2017/2018 je dirigentkou zboru Mgr. Soňa Kissová.

D75_8571

Tešíme sa na všetkých, ktorý spievajú tak radi ako my.

Ak máte otázky, či sa chcete prihlásiť k štúdiu, napíšte nám!

captcha