Organizačné pokyny

PARKOVANIE OZNAM

PRIHLÁŠKA Keyboard 2020

PRIHLÁŠKA komorná hra 2020

Vážené kolegyne a kolegovia,

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre v spolupráci s Mestským úradom v Nitre Vás srdečne pozýva na 20. ročník celoslovenskej hudobno – interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Nitrianska lutna 2020 – komorné zoskupenia a hra na keyboarde.

Súťažné pokyny hudobno – interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2020

Vyhlasovateľ súťaže: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre

Termín súťaže: 15. máj 2020

Uzávierka prihlášok a zaplatenie účastníckeho poplatku: 16. apríl 2020

Súťažný poriadok:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú vekové kategórie, v stanovenom termíne podali prihlášku a zároveň spĺňajú podmienky určené organizátorom súťaže. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním, ani vo forme mimoriadneho štúdia. Členmi komorného zoskupenia môžu byť len žiaci, nie pedagógovia.

Organizačné pokyny:

 • Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho v komornom zoskupení je 15 €.
 • Účastnícky poplatok za súťažiaceho v sólovej hre na keyboarde je 20 €.
 • Poplatok za každého pedagóga aj pozorovateľa je 15 €.

Poplatky zahŕňajú náklady spojené s organizáciou a priebehom súťaže vrátane obeda a malého občerstvenia v deň súťaže. Ostatné náklady ako je cestovné, prípadne ubytovanie, si každý účastník hradí sám alebo vysielajúca organizácia.

 • Výšku uvedeného poplatku prosíme uhradiť prevodným príkazom na č. účtu SK5409000000005071664886  s variabilným symbolom 9999. Do poznámky uveďte názov Vašej školy.
 • Pri prezentácii sa súťažiaci preukáže dokladom preukazujúcim dátum narodenia (preukaz poistenca, rodný list, občiansky preukaz).

Podmienky hudobno-interpretačnej súťaže v komorných zoskupeniach

Súťažiaci povinne interpretujú skladbu slovanského autora a skladby podľa vlastného výberu charakterovo alebo štýlovo odlišné do určeného časového limitu. Súťaž je jednokolová. V komornej hre sa nevyžaduje hra naspamäť.

Podmienky hudobno-interpretačnej súťaže v sólovej hre na keyboarde

Súťažiaci povinne interpretujú skladbu slovanského autora a skladby podľa vlastného výberu charakterovo alebo štýlovo odlišné do určeného časového limitu. Súťaž je jednokolová. Repertoár musí mať prevahu skladieb s použitím automatického sprievodu. Jedna skladba musí byť prevedená bez rytmického sprievodu. Použitie MIDI je dovolené maximálne v jednej skladbe (nie je povinné). Podmienkou v sólovej hre na keyboarde je hra naspamäť.

Kategórie a minutáž v komorných zoskupeniach

O zaradení do kategórie rozhoduje vekový priemer (VP) komorného zoskupenia. Vekový priemer komorného zoskupenia sa počíta podľa roku narodenia jednotlivých členov. Ak sa do niektorej kategórie prihlásia menej ako tri komorné zoskupenia, zlúči sa s vyššou kategóriou. Mladší súťažiaci môžu súťažiť vo vyššej kategórii.

Vrchnú hranicu časového limitu sa odporúča dodržať, prekročenie o viac ako jednu minútu znižuje bodový priemer.

Podľa počtu členov komorného zoskupenia samostatne súťažia:

 • DUÁ (1. – 4. kategória)
 • TRIÁ (1. – 4. kategória)
 • 4 – 9 ČLENNÉ ZOSKUPENIA (1. – 4. kategória)
 1. kategória VP do 10 rokov vrátane do 5 minút
 2. kategória VP do 12 rokov vrátane  do 7 minút
 3. kategória VP do 15 rokov vrátane do 9 minút
 4. kategória VP nad 15 rokov vrátane do 12 minút

Kategórie a minutáž v sólovej hre na keyboarde

 1. kategória do 9 rokov  vrátane do 6 minút
 2. kategória do 11 rokov vrátane  do 7 minút
 3. kategória do 13 rokov vrátane do 8 minút
 4. kategória do 15 rokov vrátane do 9 minút
 5. kategória nad 15 rokov vrátane do 10 minút

Porota a ocenenia:        

Členmi odbornej poroty sú pedagógovia konzervatórií a vysokých škôl s hudobným zameraním. Mladší súťažiaci môžu súťažiť vo vyššej vekovej kategórii. Odborná porota udeľuje 1. – 3. miesto v jednotlivých kategóriách, cenu za interpretáciu skladby slovanského autora, mimoriadne ceny a ceny za obzvlášť výnimočné výkony. Porota má právo niektorú z cien aj neudeliť. Všetci súťažiaci dostanú diplom za účasť.

Prihlášku spolu s kópiou dokladu o zaplatení a krátkym sprievodným listom o úhrade poplatkov zasielajte mailom do 16. 4. 2020 na adresu: zusnitra@zusnitra.sk

V prípade Vašej neúčasti na súťaži nárok na vrátenie účastníckeho poplatku zaniká. Presné pokyny o organizácii súťaže budú spracované po obdržaní všetkých prihlášok a budú Vám včas sprístupnené.

Kontaktné osoby:Magdaléna Smolinská (0903531743), Michaela Juhásová (0911 942 418)

 Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné umelecké zážitky.