Organizačné pokyny

Nitrianska lutna 2019.

PARKOVANIE OZNAM

 

Harmonogram spev

Harmonogram zobcová flauta

Harmonogram drevené a plechové dychové nástroje

 

Akustické skúšky spev

Akustické skúšky zobcová flauta

Akustické skúšky drevené a plechové dychové nástroje

 

PRIHLÁŠKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre v spolupráci s Mestským úradom v Nitre Vás srdečne pozýva na 19. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou

 Súťažné pokyny hudobno-interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2019

Vyhlasovateľ súťaže: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre

Termín súťaže: 17. máj 2019

Uzávierka prihlášok a zaplatenie účastníckeho poplatku: 26. apríl 2019

 Súťažný poriadok:  Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú vekové kategórie, v stanovenom termíne podali prihlášku a zároveň spĺňajú podmienky určené organizátorom súťaže. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameraním, ani

vo forme mimoriadneho štúdia. Školy vysielajú najvýraznejšie talenty na základe výberu.

Podmienky hudobno-interpretačnej  súťaže:

 • Súťaž je jednokolová.
 • Súťažiaci povinne interpretujú skladbu slovanského autora a skladby podľa vlastného výberu charakterovo alebo štýlovo odlišné do určeného časového limitu.
 • V hre na drevených a plechových dychových nástrojoch sa nevyžaduje hra spamäti.

Organizačné pokyny:

 • Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho je 20 €.
 • Poplatok za každého pedagóga aj pozorovateľa je 15 €.

Poplatky zahŕňajú náklady spojené s organizáciou a priebehom súťaže vrátane obeda a malého občerstvenia v deň súťaže. Ostatné náklady ako je cestovné, prípadne ubytovanie, si každý účastník hradí sám alebo vysielajúca organizácia.

 • Výšku uvedeného poplatku prosíme uhradiť prevodným príkazom na č. účtu: SK54 0900 0000 0050 7166 4886 s variabilným symbolom 9999 
 • Do poznámky uveďte názov Vašej školy, meno a priezvisko súťažiaceho.
 • Pri prezentácii sa súťažiaci preukáže dokladom preukazujúcim dátum narodenia (preukaz poistenca, rodný list, občiansky preukaz).

V prípade neúčasti na súťaži nárok na vrátenie poplatku zaniká.

 Propozície pre spev a hru na drevené a plechové dychové nástroje

 Súťažný repertoár:1. skladba slovanského autora (povinná skladba) 2. skladba (y) charakterovo alebo štýlovo odlišná (é) (môže byť aj slovanský autor)

Spev

 Vekové kategórie:

 1. kategória – do 9 rokov vrátane                –  bez minutáže
 2. kategória – do 11 rokov vrátane              – bez minutáže
 3. kategória – do 14 rokov vrátane             –  bez minutáže
 4. kategória – do 16 rokov vrátane             –  bez minutáže
 5. kategória – do 18 rokov vrátane             –  bez minutáže
 6. kategória – nad 18 rokov                               – bez minutáže

Hra na drevených dychových nástrojoch

 Vekové kategórie a časový limit:

 1. kategória – do 13 rokov vrátane                – do 6 minút
 2. kategória – do 15 rokov vrátane                – do 8 minút
 3. kategória – do 18 rokov vrátane                – do 10 minút
 4. kategória – nad 18 rokov                                – do 12 minút

Hra na zobcovej flaute

Vekové kategórie a časový limit:

 1. kategória – do 9 rokov vrátane                  – do 4 minút
 2. kategória – do 11 rokov vrátane               – do 5 minút
 3.  kategória – do 13 rokov vrátane              – do 7 minút
 4. kategória –  do 15 rokov vrátane              – do 8 minút
 5. kategória –  nad 16 rokov                             –  do 10 minút

Hra na plechových dychových nástrojoch 

Vekové kategórie a časový limit:

 1. kategória  – do 12 rokov vrátane              – do 4 minút
 2. kategória –  do 14 rokov vrátane              – do 5 minút
 3. kategória  – do 16 rokov vrátane              – do 6 minút
 4. kategória –  do 18 rokov vrátane              – do 6 minút
 5. kategória – nad 18 rokov                              –  do 10 minút

Prosíme o dodržiavanie časového limitu v jednotlivých kategóriách!

Porota a ocenenia:        

Členmi odbornej poroty sú pedagógovia konzervatórií a vysokých škôl s hudobným zameraním. Mladší súťažiaci môžu súťažiť vo vyššej vekovej kategórii. Odborná porota udeľuje 1. – 3. miesto v jednotlivých kategóriách, cenu za interpretáciu skladby slovanského autora, mimoriadne ceny a ceny za obzvlášť výnimočné výkony. Porota má právo niektorú z cien aj neudeliť. Všetci súťažiaci dostanú diplom za účasť.

Prihlášku spolu s kópiou dokladu o zaplatení a krátkym sprievodným listom o úhrade poplatkov zasielajte do 26.4.2019 na adresu: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, 949 01 Nitra alebo mailom na zusnitra@zusnitra.sk

Presné pokyny o organizácii súťaze budú spracované po obdržaní všetkých prihlášok a budú Vám včas sprístupnené na www.zusnitra.sk

Kontaktné osoby: Lucia Šutková (0908 600 005), Michaela Juhásová (0911 942 418)

 Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné umelecké zážitky.