Literárno-dramatický odbor

 

V Literárno-dramatickom odbore vyučujeme:

Prípravné štúdium.
– Na prvom stupni – Dramatika a slovesnosľ, Pohyb, Práca v súbore, Prednes.
– Na druhom stupni – Základy dramatickej tvorby, Pohyb, Práca v súbore, Hudobná a hlasová príprava, Dejiny dramatickej tvorby, Štúdium rolí a umelecký prednes.

Divadelné súbory: Drim, Zasesmelendve, Slúchadlo.

LDO_small

 

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých posobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia, konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, podporuje aktívny tvorivý prístup k základným postojom a k premenlivej skutočnosti.

Medzi ciele primárneho umeleckého vzdelania na 1. stupni patrí rozvoj osobnosti žiaka predovšetkým v jeho citovej oblasti a jeho schopností kolektívne cítiť a aktívne sa podielať na vytváraní vzájomnej spolupráce a komunikácie v rámci triedy, určitej skupiny detí, spolužiakov. Osobitým cieľom LDO v rámci primárneho umeleckého vzdelania je podpora prirodzenej túžby detí po tvorivosti, hľadaní a objavovaní a po improvizácii a hravosti. Úlohou je nenásilné prebudenie vnímavosti dieťaťa, aktivovať jeho predstavivosť, fantáziu a následne formovať jeho návyky. Ďalším cieľom je vytvoriť priestor na úzku spoluprácu všetkých štyroch oddelení ZUŠ a tým podporovať väčšiu gramotnosť žiakov v oblasti umenia.

Hlavným cieľom LDO je rozvoj dramatických, pohybových, rečových, prednesových
a slovesných tvorivých činností. Žiaci nadobúdajú schopnosť kultivovaného ale predovšetkým osobitého, jedinečného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej činnosti.

Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov, no predovšetkým vzdelaných a aktívnych účastníkov a spolutvorcov kultúrneho života spoločnosti. Rozhľadených a náročných divákov a aktívnych čitateľov.

Okrem možnosti rozšíriť obzor žiakov nielen v ich odbornej úrovni, naskytá sa i ľudský rozmer projektového vyučovania – učiť žiakov k vzájomnej komunikácii, tolerancii a v schopnosti vnímať a reflektovať osobitosti každého druhu umenia. Popri realizácii veľkých projektov (výchovné koncerty, akadémie, záverečné predstavenia), kde sú prítomné všetky štyri odbory, vytvárať malé integratívne projekty medzi oddeleniami (hudobno-dramatické, tanečno-hudobné, výtvarno-scénické…) – a dať tak možnosť na vzájomné obohacovanie, odovzdávanie nadobudnutých umeleckých zručností v rámci štúdia vo svojom odbore nielen medzi spolužiakmi, ale i vo vzťahu učiteľ – žiak.

LDO cíti povinnosť byť stmelujúcim a integrujúcim prvkom spolupráce medzi jednotlivými odbormi.

Ak máte otázky, či sa chcete prihlásiť k štúdiu, napíšte nám!

captcha