História

skola

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre oslaluje v školskom roku 2019/ 2020 deväťdesiat rokov, počas ktorých sa formovala do dnešnej podoby. Toto obdobie prináša zaujímavé informácie o jej vývoji, osobnostiach a pedagógoch, ktorý na nej pôsobili a tiež o úspechoch, ktoré dosahovali jej žiaci. Z mestskej hudobnej školy je dnes základná umelecká škola so štyrmi odbormi: hudobným, výtvarným, literárno-dramatickým a tanečným. Zmenila sa organizačná štruktúra, ale zachovalo sa jej pôvodné poslanie – poskytovať vzdelávanie talentovaným deťom a mládeži.

O úspešnom napĺňaní tohto poslania svedčí veľký počet absolventov školy, ktorí sa vydali na umeleckú dráhu koncertných majstrov, hudobných skladateľov, muzikológov, maliarov, architektov, režisérov, hercov, baletných umelcov a pedagógov v rôznej oblasti umenia.
Základná umelecká škola rozvíja talent a formuje estetické cítenie i vkus mladých ľudí, aby ako návštevníci koncertov, výstav, tanečných a divadelných predstavení tvorili vnímavé a vzdelané publikum. Kvalitnú pedagogickú činnosť ZUŠ potvrdzuje vynikajúcimi úspechmi na domácich a zahraničných súťažiach.
Vstup do nového milénia, kedy škola oslavovala svoje 70. výročie založenia, bol spojený s udelením čestného názvu Základná umelecká škola Jozefa Rosinského.
Kto bol Jozef Rosinský a prečo práve jeho meno nesie čestný názov našej školy? Jozef Rosinský bol vynikajúci hudobník, skladateľ a neúnavný organizátor hudobného života v Nitre. Ako dirigent školských a mestských speváckych zborov a orchestrov si uvedomoval
potrebu a význam hudobnej školy v meste. Sám na nej nikdy nevyučoval, ale smerovanie a pôsobenie školy ovplyvňoval ako člen jej kuratória. O tom, že uznával výsledky jej práce, svedčí aj to, že hudobné vzdelávanie svojich synov zveril do rúk učiteľov hudobnej školy. Jeho diela premiérovo uvádzala učiteľka hry na klavíri Alica Saubererová-Nitrayová. Učitelia, absolventi a žiaci hudobnej školy boli tiež členmi zborov a orchestrov, ktoré dirigoval. Odkaz, ktorý Jozef Rosinský zanechal vo svojom umeleckom pôsobení v Nitre, ďalej rozvíja aj naša základná umelecká škola. Organizuje verejné koncerty, výstavy, divadelné a tanečné predstavenia. V roku 2005 obnovila tradíciu koncertov Nitrianska hudobná jar. Pod týmto názvom uvádza festival mladých interpretov s medzinárodnou účasťou. Nitrianskym poslucháčom sa na ňom predstavili orchestre a sólisti zo základných umeleckých škôl zo Žiliny, Dolného Kubína, Humenného, z partnerských základných umeleckých škôl z Bratislavy a zo zahraničia – Glasbena Šola z Radovljice (Slovinsko), Central Coast Conservatorium z Gosfordu (Austrália), ZUŠ Lounských z Prahy (Česká republika), zo Zakopaného (Poľsko) a Spevácky zbor Koceni z Vaľmiery (Lotyšsko). V týchto krajinách reprezentovali naši žiaci a pedagógovia s veľkým úspechom nielen ZUŠ Jozefa Rosinského, ale tiež Mesto Nitra a Slovensko.
V roku 2001 ZUŠ Jozefa Rosinského obnovila súťaž Nitrianska lutna, ktorá vznikla z iniciatívy slovenského hudobného skladateľa Bartolomeja Urbanca v 70. rokoch minulého storočia. Jej zámerom je podporiť interpretáciu skladieb slovanských autorov a rozvíjať tradíciu slovanstva, ktorá sa k mestu Nitra viaže. Ide o súťaž, ktorá sa každoročne organizuje pre jednu zo štyroch nástrojových skupín – sláčikové nástroje a gitara; klavír, akordeón, organ; drevené a plechové dychové nástroje, spev; komorné zoskupenia. Od ôsmeho ročníka sa organizuje ako celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou. V roku 2009 bol vypracovaný projekt, v ktorom sa koncepcia Nitrianskej lutny rozšírila aj o výtvarnú súťaž, interpretačné semináre a workshopy. Uvedený projekt pre školu schválila Agentúra pre výskum a vývoj.
ZUŠ Jozefa Rosinského ako partner Slovenskej rady rodičovských združení spoluorganizovala III. Európsky festival umeleckého školstva (2008). V rámci neho do Nitry zavítali mladí umelci a ich pedagógovia zo Slovenska aj zo zahraničia. Na festivale odzneli kvalitné koncerty, inštalovali sa výtvarné práce žiakov, uskutočnili sa divadelné a výtvarné dielne, predstavili sa aj tanečné súbory. O tom, že ZUŠ Jozefa Rosinského má v kultúrnom živote mesta svoje stále miesto, svedčí aj spolupráca s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami – s Odborom kultúry Mesta Nitra, Krajským osvetovým strediskom, Ponitrianskym múzeom, Nitrianskou galériou, Maticou slovenskou, so Starým divadlom Karola Spišáka, Červeným krížom a ďalšími. Je v neustálom kontakte aj s materskými, základnými a strednými školami v Nitre, pre ktoré zabezpečuje výchovné koncerty, divadelné predstavenia a výstavy. Udržiava živé kontakty s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, intenzívne spolupracuje najmä s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty.